Các điều khoản

Điều khoản sử dụng

Trang web này được vận hành bởi Công ty GE Việt Nam (“GE”). Các thông tin được đem tới bạn trên trang web này dựa trên điều kiện bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và chính sách được nêu ra dưới dây.

Tính Chính xác, Hoàn thiện và Thời điểm của Thông tin trên trang web

GE không chịu trách nhiệm nếu thông tin trên trang web này không chính xác, hoàn thiện hoặc cập nhật. Các nội dung trên trang web này được cung cấp phục vụ mục đích thông tin nói chung và không nên được sử dụng là cơ sở quyết định duy nhất mà không tham khảo các nguồn thông tin cơ sở, chính xác, đầy đủ và cập nhật hơn. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nguy cơ khi sử dụng thông tin trên trang này. Trang web này có thể bao gồm các thông tin lịch sử, chưa cập nhật và chỉ phục vụ mục đích tham khảo. GE có toàn quyền chỉnh sửa, thay đổi nội dung trang vào bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật thông tin trên trang. Bạn đồng ý với điều khoản rằng bạn chịu trách nhiệm theo dõi các thay đổi trên trang.

Sử dụng Nội dung trên trang web

Mọi nội dung trên trang này (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, thiết kế, hình hoạ, logo, biểu tượng, hình ảnh, nội dung ghi âm, nội dung có thể tải xuống, giao diện, nội dung lập trình và phần mềm cũng như việc sắp xếp và sử dụng các nội dung này) là tài sản độc quyền do GE sở hữu và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật phù hợp khác. Bạn có thể tiếp cận, sao chép, tải xuống và in các nội dung trên trang để phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại với điều kiện rằng bạn không chỉnh sửa hoặc xoá bỏ bất cứ thông báo về quyền sở hữu, bản quyền nào trên nội dung đó. Tất cả các hoạt động sử dụng nội dung khác trên trang, bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa, phát hành, trao đổi, trình chiếu, xuất bản, tải lên mạng, bán hoặc phát triển các nội dung dựa trên bất cứ tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nào có được từ trang web này hoặc sử dụng trang web này cho các mục đích cạnh tranh với GE bị cấm hoàn toàn. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản cũng như hạn chế bổ sung trên trang web khi chúng được cập nhật. GE có toàn quyền từ chối hoặc xoá bỏ đăng ký của bất cứ người nào, loại bỏ người đó khỏi trang hoặc cấm người đó sử dụng trang vì bất cứ lý do nào. GE toàn quyền sở hữu các nội dung trên trang và các quyền bản quyền gắn liền với những nội dung này. GE không cho phép cũng không đảm bảo rằng việc sử dụng các nội dung trên trang web của bạn không vi phạm quyền của các bên thứ ba không liên quan tới GE.

Bạn không được sử dụng các thông tin liên hệ được cung cấp trên trang cho các mục đích không được cho phép, bao gồm quảng cáo. Bạn không được sử dụng các phần cứng và phần mềm với mục đích ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của trang. Bạn đồng ý không làm cản trở hoặc cố gắng làm cản trở hoạt động của trang theo bất cứ cách nào.

Nội dung bạn gửi đi

Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất cứ nội dung nào bạn gửi đi thông qua trang web, bao gồm về tính hợp pháp, chính xác, phù hợp và bản quyền của nội dung đó. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản bằng bất cứ cách nào qua trang web các nội dung (i) mật, đã được bảo vệ bản quyền, lừa đảo, không phù hợp văn hoá và thuần phong mỹ tục, mang tính bôi nhọ, doạ dẫm, xâm phạm quyền cá nhân hoặc tổ chức, quyền sở hữu bản quyền, bất hợp pháp theo bất cứ cách nào; (ii) có thể cấu thành hoặc tạo điều kiện cho tội phạm, vi phạm quyền của bất cứ bên nào hoặc (iii) có thể bao gồm các phần mềm virus, vận động chính trị, thư chuỗi, gửi thư hàng loạt hoặc bất cứ dạng “spam” nào. Bạn không được sử dụng thông tin địa chỉ email sai lệch hoặc bất cứ thông tin nhận dạng nào, giả vờ là bất cứ người hoặc tổ chức nào hoặc cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc của nội dung. Bạn không được tải lên các nội dung mang tính thương mại lên trang.

Nếu bạn tải lên bất cứ nội dung nào và trừ khi chúng tôi có ghi chú khác đi, bạn trao cho GE và các bên liên quan toàn quyền sử dụng, sản xuất, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, dịch, phát triển nội dung, phân phối và trình chiếu nội dung đó trên tất cả các phương tiện truyền thông. Bạn cũng đồng ý rằng GE toàn quyền sử dụng các ý tưởng, khái niệm, thông tin bạn và các bên đại diện cho bạn tải lên trang này. Tất cả các thông tin cá nhân được cung cấp trên trang được sử dụng và xử lý theo Chính sách bảo mật của trang. Bạn đồng ý rằng bạn sở hữu hoặc có quyền sở hữu nội dung bạn đăng tải; rằng nội dung đó là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung bạn đăng tải không vi phạm bất cứ quyền của cá nhân hay tổ chức nào; và bạn loại trừ GE khỏi bất cứ tranh chấp nào liên quan tới nội dung bạn đăng tải.

Sử dụng trang web

Một vài tính năng trên trang đòi hỏi đăng ký. Khi đăng ký, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, hoàn chỉnh, cập nhật về bản thân bạn.

Một vài tính năng trên trang yêu cầu từ khoá bảo mật. Bạn có trách nhiệm bảo vệ từ khoá bảo mật này.

Bạn và các bên đại diện cho bạn không được quyền sử dụng trang này hoặc các dấu hiệu bản quyền của chúng tôi như meta tag mà không có sự đồng ý của GE bằng văn bản. Các tag này bao gồm nhưng không giới hạn GENERAL ELECTRIC, GE, GE Monogram, ECOMAGINATION, IMAGINATION AT WORK và HEALTHYMAGINATION. Bạn không được sử dụng các kỹ thuật để đính kèm bất cứ nội dung nào trên trang mà không có sự đồng ý của GE bằng văn bản. Bạn không được sử dụng nội dung của trang trong các meta tag hoặc bất cứ kỹ thuật “ẩn nội dung” nào mà không có sự đồng ý của GE bằng văn bản.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay ý kiến gì về các Điều khoản sử dụng này, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

 • Email: trademark@corporate.ge.com
 • Điện thoại: +1 203 373 2211 hoặc
 • Gửi thư:
  Corporate Trademark Department
  General Electric Company
  3135 Easton Turnpike
  Fairfield, CT 06828

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới GE Reports.