Sunday, February 23, 2020

Tương lai số không thuộc về các công ty phần mềm

Không phải các công ty phần mềm mà chính các công ty sản xuất máy móc với hàng chục, hàng trăm năm kinh nghiệm...

Số hoá để tối ưu hoá

Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, ngành điện không chỉ cần xây dựng các nhà máy mới mà còn cần tối...