Tuesday, June 19, 2018

Kỹ năng mới cần thiết trong ngành sản xuất

Ảnh: GE ReportsSản xuất phụ tùng không hẳn là một nền tảng tốt cho một cuộc cách mạng công nghệ. Nhưng vào thời đại...