Monday, December 9, 2019

Tương lai năng lượng Việt Nam: Mục tiêu lớn trong tầm...

“Việt Nam có đủ tiềm năng và cơ hội để đạt được mục tiêu về năng lượng” là kết luận của các chuyên gia...
video

GE Works Vietnam

https://youtu.be/zwZzgQm_Igg